NOWE PRZEPISY SYNODALNE DOTYCZĄCE WYBORÓW RADY PARAFIALNEJ
Aneks 1
STATUT RADY PARAFIALNEJ
Wprowadzając w życie postanowienia Soboru Watykańskiego II, wskazania Dyrektorium apostolstwa świeckich opracowanego przez Komisję Episkopatu ds. Świeckich oraz zalecenia Synodu proboszcz powołuje społeczny organ doradczy, czyli radę parafialną.
§1 1. Proboszcz ma obowiązek powołać radę parafialną lub potwierdzić jej dotychczasowy skład w ciągu sześciu miesięcy od kanonicznego objęcia parafii.
2. Powołanemu organowi doradczemu nadaje się nazwę: Rada parafialna przy parafii ......... w .........
3. W skład rady parafialnej wchodzą:
a) z urzędu: - wikariusze; - przedstawiciel osób zatrudnionych w danej parafii w pracy duszpasterskiej (katecheta, organista, kościelny); - przedstawiciele instytutów życia konsekrowanego, wspólnoty zakonnej znajdującej się na terenie parafii;
b) z nominacji: - przedstawiciel nadzwyczajnych szafarzy Komunii świętej; - przedstawiciele ruchów i stowarzyszeń działających przy parafii, wybierani przez swoje grupy; - przedstawiciele całej wspólnoty parafialnej, np. poszczególnych miejscowości lub ulic, wybierani przez ich mieszkańców. Członkami rady parafialnej mogą być praktykujący katolicy, którzy przyjęli sakrament bierzmowania, odznaczają się wysokim poziomem moralnym, roztropnością i zaangażowaniem apostolskim na rzecz parafii.
4. Liczba członków rady parafialnej powinna być dostosowana przez proboszcza do wielkości i potrzeb parafii. Jej dokładną wielkość określa proboszcz, uwzględniając aktualną sytuację parafii.
5. Przed pierwszym posiedzeniem członkowie rady powinni złożyć na ręce proboszcza przyrzeczenie postępowania wiernego i zgodnego z przepisami prawa kanonicznego. Przyrzeczenie to może mieć następującą lub podobną treść: "Ja NN, powołany na członka rady parafialnej, przyrzekam wobec Boga, że powierzoną mi funkcję będę wykonywał(a) według najlepszej swej woli, zgodnie z moim sumieniem i z przepisami 226 prawa kanonicznego. W szczególności przyrzekam, że w miarę swych sił i z poczuciem odpowiedzialności będę wspomagał(a) proboszcza w działalności duszpasterskiej, mając na względzie tylko chwałę Bożą i dobro Kościoła. Tak mi dopomóż Bóg! Amen".
6. Proboszcz jest przewodniczącym rady parafialnej. Bez proboszcza rada parafialna nie istnieje.
7. Rada powinna w głosowaniu tajnym wybrać spośród członków sekretarza. Wybrany kandydat musi otrzymać zwykłą większość głosów. Sekretarz rady prowadzi księgę protokołów z poszczególnych posiedzeń. Księgę tę przechowuje się w archiwum parafialnym i podlega ona wizytacji biskupiej i dziekańskiej.
§2 1. Rada parafialna swoją działalnością obejmuje przede wszystkim teren parafii. Jest miejscem dialogu duchownych i świeckich, współpracy i współodpowiedzialności za parafię, a także pomocy w wypełnianiu misji Kościoła. Wszystkie kierunki działalności rady mają służyć rozwijaniu życia chrześcijańskiego parafii. Rada powinna nieść bezinteresowną pomoc duchową i materialną tym, którzy takiej pomocy potrzebują. Zadaniem rady jest wspomaganie proboszcza w działalności duszpasterskiej.
2. Rada parafialna nie jest organem władzy i nie ma osobowości prawnej (KPK kan. 536 §2). Szczególnym przedmiotem jej troski powinno być zatem pogłębienie religijnej świadomości parafian, budzenie postawy odpowiedzialności za parafię jako wspólnotę, dbałość o wychowanie chrześcijańskie, rozwijanie inicjatyw apostolskich wśród parafian oraz formułowanie propozycji i wniosków dotyczących doskonalenia pracy duszpasterskiej w parafii.
3. Do zakresu kompetencji rady parafialnej w sprawach finansowych należy opiniowanie przedkładanych przez proboszcza propozycji w tym zakresie. Opinie te są radą potrzebną do przygotowania i podjęcia przez proboszcza decyzji.
4. Sprawy personalnej obsady duchowieństwa parafialnego nie wchodzą w zakres kompetencji rady parafialnej.
5. Obowiązkiem członków rady jest uczestniczenie w jej posiedzeniach i realizacja przyjętych postanowień. W razie niemożności brania udziału w posiedzeniu rady jej członkowie nie mogą przysyłać na spotkanie innych osób w zastępstwie.
6. Na posiedzenie rady poświęcone szczegółowej tematyce proboszcz może zaprosić, w charakterze rzeczoznawców, osoby nie będące członkami rady. Nie przysługuje im jednak prawo głosowania.
§3 1. Do proboszcza należy zwoływanie rady, przewodniczenie jej posiedzeniom i nadzór nad wykonaniem podjętych ustaleń oraz reprezentowanie rady.
2. Proboszcz może ustanowić spośród członków rady parafialnej swojego delegata, zlecając mu jednorazowe przewodniczenie obradom, nie może jednak na stałe przekazać osobie świeckiej przewodnictwa w radzie.
3. Częstotliwość zebrań rady parafialnej powinna zależeć od aktualnych potrzeb duszpasterskich. Porządek obrad i ich tematy ustala proboszcz po ewentualnych konsultacjach z członkami rady.
4. Członkowie rady powinni dowiadywać się o jej planowanym posiedzeniu przynajmniej tydzień przed terminem.
§4 1. Kadencja rady parafialnej trwa trzy lata.
2. Mandat poszczególnych członków może być przedłużony na kolejną kadencję choć zachęca się, aby skład rady parafialnej co jakiś czas był przynajmniej częściowo odnawiany.
3. W nadzwyczajnych okolicznościach i uzasadnionych przypadkach proboszcz może z własnej inicjatywy odwołać członka rady, uzasadniając swoją decyzję wobec zainteresowanego i rady.
4. Dopuszcza się możliwość uzupełnienia stanu osobowego rady parafialnej o nowych członków w czasie trwania jej kadencji: - w przypadku śmierci; - zmiany miejsca zamieszkania członka rady parafialnej poza granice parafii; - rezygnacji członka rady; - wykluczenia członka rady parafialnej przez proboszcza z uzasadnionej przyczyny.
5. W przypadku sformułowania przez wiernych uzasadnionych zarzutów personalnych wobec poszczególnych członków, mogą oni być wykluczeni z rady parafialnej, jeśli złożony wniosek uzyska przynajmniej 2/3 głosów obecnych podczas posiedzenia rady.
6. Z przyczyn, które uznane są za poważne i po konsultacji z biskupem proboszcz może rozwiązać radę parafialną i w ciągu 6 miesięcy ustanowić nową.
§5 Zmiana proboszcza wymaga powołania rady parafialnej. Dopuszcza się zatwierdzenie dotychczasowego składu rady przez nowo mianowanego proboszcza.
§6 Ze względu na doradczy charakter rady parafialnej, w przypadku rozbieżności zdań między proboszczem a członkami rady, sprawę rozstrzyga proboszcz, ponieważ Rada nie ma władzy podejmowania żadnych decyzji. W przypadku poważnych sporów sprawę rozstrzyga biskup diecezjalny.

                                                                                                                                                         ............. Miejscowość, data
Powrót do strony głównej
"Aby nieść Światło Ewangelii"
Trzeci Synod
Diecezji Sandomierskiej
(2017-2022) - cały tekst